Jdi na obsah Jdi na menu
 

Provozní řád, stanovy klubu

 PROVOZNÍ ŘÁD

Fitness Club Šternberk


Tento Provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní  vztahy mezi níže uvedeným provozovatelem Fitness Clubu Šternberk (dále jen FWC) a jeho návštěvníky při poskytování tělovýchovných a sportovních služeb. Provozní řád slouží především k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany návštěvníků Fitness centra.

Provozovatel:
Fitness Club Šternberk z.s.

 Uničovská 2139/90

785 01 Šternberk                                                   

  IČ: 06436391, DIČ:CZ06436391

Adresa provozovny:
Fitness Club Šternberk
Nádražní 47,  785 01 Šternberk
www.posilovnasternberk.cz

Provozní doba: platná od 1.11.2017


Pondělí, středa, pátek      7:00 - 12:00             14:00 - 21:00

Úterý, čtvrtek                    8:00 - 12:00             14:00 - 21:00 
Sobota, neděle                 8:00 -  12:00            16:00 - 20:00
 


Provozní podmínky:


I.     SOUHLAS S PODMÍNKAMI

1.Návštěvník je povinen seznámit se s tímto Provozním řádem, řídit se jím a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku návštěvník vyjadřuje s Provozním řádem Fitness centra svůj plný a bezvýhradný souhlas.


II.     PROVOZ FWC, PROVOZNÍ DOBA, VSTUPNÉ

1.Fitness centrum je určeno k rekreačnímu sportovnímu využití veřejnosti.

2.FWC je otevřeno denně, včetně víkendů a většiny státních svátků. Plánované změny a výjimky z provozní doby jsou s časovým předstihem uveřejňovány na internetových stránkách  /www.posilovnasternberk.cz/ a vývěskami v prostorách FWC.

3. Každý jednotlivý vstup  je omezen na 90 minut ve cvičebních prostorách FWC, přičemž celková doba strávená v FWC nesmí přesáhnout 120 min. Vstup do prostor FWC je možný nejpozději 30 minut před koncem provozní doby. Prostory cvičebních sálů je třeba opustit nejpozději 15 minut před koncem provozní doby tak, aby se návštěvníci stihli včas osprchovat a převléct.

4.Návštěvník je oprávněn vstoupit do prostor Fitness centra a užívat jednotlivá zařízení a vybavení anebo čerpat jeho služby pouze na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby v souladu s aktuálně platným ceníkem služeb. Aktuálně platný ceník služeb je zveřejňován na internetových stránkách Fitness Club Šternberk  /www.fitnessclubsternberk.cz a recepci fitness centra

5.Vstupné je možné uhradit jednorázově platbou v hotovosti na recepci FWC anebo z předplatného prostřednictvím permanentek či poukazů nebo v hotovosti CZK.

III.    PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE FITNESS CENTRU. ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE

1. Při využívání služeb FWC jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny personálu.

2.Vstup do Fitness centra je povolen pouze v čisté, pevné obuvi a ve vhodném sportovním oblečení. Z hygienických důvodů je při cvičení na posilovacích strojích každý z návštěvníků povinnen používat ručník! V případě potřeby je možnost si ručník za úplatu zapůjčit u obsluhy baru.

3.Veškeré svršky včetně venkovní obuvi je každý návštěvník povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk a botníku. Odkládání oblečení a jiných věcí větších rozměrů (včetně batohů a kabel) mimo šatní skříňky je zakázáno. Cennosti (zejména peníze, šperky, doklady, klíče od auta, apod.) je možné předat k úschově pracovníkovi recepce. Za věci uložené v prostorách FWC  nepřebírá provozovatel jakoukoli odpovědnost.

4.Jakoukoli krádež či ztrátu osobních věcí je nutno ohlásit okamžitě pracovníkovi recepce. Dále je povinností návštěvníka zavolat policii k sepsání protokolu a samostatně vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

5.Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav cvičenců nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost.

6.Návštěvníci užívají veškeré zařízení FWC na vlastní nebezpečí. Před započetím každého cvičení jsou povinni se přesvědčit, zda stroje či zařízení Fitness centra nejeví známky poškození či závady, které by bránily jejich bezpečnému užití. V případě zjištění jakéhokoli poškození či závady je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit pracovníkovi recepce. Cvičení s takovýmto zařízením je zakázáno.

7.Provozovatel nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávnou manipulací s jakýmkoli zařízením FWC či nesprávným prováděním cviků. Jakékoli dotazy týkající se manipulace s tímto zařízením návštěvníkovi zodpoví obsluha recepce nebo přítomný instruktor. Jakékoli zranění je nutno bezodkladně hlásit pracovníkovi recepce.  

8.Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí návštěvník ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků. Každý návštěvník je povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům. Přemisťování cvičebních strojů, stojanů a ostatního vybavení Fitness centra není dovoleno.  

9.Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru FWC, za ochranu majetku provozovatele a za škody vzniklé porušením provozního řádu. Návštěvníci jsou povinni respektovat také příslušné protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostorách FWC. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni nahlásit pracovníkovi recepce.

10.V prostorách Fitness centra platí přísný zákaz konzumace vlastních potravin, kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných či psychotropních látek. Konzumace nealkoholických nápojů ve skle je možná pouze v prostorách baru FWC. Ve sportovních částech FWC je dovoleno požívání pouze nealkoholických nápojů v uzavřených plastových obalech.


11.Do všech prostor FWC je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných, psychotropních či návykových látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo osobám vzbuzujícím veřejné pohoršení, či osobám jinak porušujícím provozní řád FWC. V těchto případech je personál Provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby Fitness centrum opustily. Pokud tak neučiní, mohou být z prostor FWC bez náhrady vyvedeny.

12.Děti mladší /15/ let se smí pohybovat v prostorách FWC pouze ve výjimečných případech, po předchozím souhlasu personálu, a to vždy v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele a třetích osob dítětem způsobené. Pro rodiče s dětmi /anebo pro děti samotné/ jsou ve FWC vytvořeny zvláštní cvičební lekce. V průběhu cvičebních lekcí určených výlučně pro dospělé je po předchozí dohodě možné přenechat starost o děti k tomu určenému personálu FWC.

13.V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15 let přebírá v rámci vedené cvičební lekce instruktor FWC, dochází k přechodu odpovědnosti za tuto osobu. A to od započetí cvičební jednotky dle platného rozvrhu, do konce cvičební jednotky. V době pohybu dítěte v prostorách fitness centra mimo cvičební jednotku, je za osoby mladší 15 let  zodpovědný rodič nebo jiný, pověřený doprovod dítěte.

14.Návštěvník odpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku Provozovatele v plné výši, byť k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Návštěvník, který škodu způsobí, je povinen ji provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.   

15.Po skončení cvičení je každý návštěvník povinen po sobě uklidit cvičební nářadí a náčiní na k tomu vyhrazené místo a uvést cvičební stoje zpět do původní polohy.

16.Při odchodu ze šatny je každý návštěvník povinen vyprázdnit šatní skříňku a nechat ji odemčenou. Po dobu svého pohybu ve fitness centru je povinen klíč od šatní skříňky náležitě opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne Provozovateli jeho ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty klíče je návštěvník povinen uhradit Provozovateli částku 200,- Kč jako náklad na výměnu zámku.

17.Tento Provozní řád je platný od 1.11.2017
Provozovatel si vyhrazuje právo provozní řád kdykoliv aktualizovat či jednostranně změnit. Nové znění Provozního řádu bude účinné ode dne zveřejnění nového znění provozního řádu na internetových stránkách FWC /www.posilovnasternberk.cz/ nebo na vývěsce v prostoru recepce FWC. 

 
Věříme, že v našem FWC strávíte mnoho hezkých chvil a že Vaše odhodlání pravidelně cvičit se setká s Vaším osobním úspěchem.

K tomu Vám přejeme mnoho úspěchů.                                                                                  
Team Fitness Club Šternberk

Stanovy-Fitness-Club-Šternberk z. s..pdf